Hizmetler

Atık Hizmetleri

• MARPOL 73/78 Sözleşmesi, 26.12.2004 tarih ve 25682 sayılı ‘Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’, 18 Mart 2010 tarih ve 27525 sayılı ‘Gemilerden Atık Alınması Ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ ,05.06.2009 tarih ve 27249 sayılı ‘Gemilerden Atık Alınması Ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çerçevesinde Uygulanacak Ücretler ve Esaslar Hakkında Tebliğ’ kapsamında, limanımıza yanaşan ve Samsun Liman Başkanlığı liman idari sınırları ve sahası ile demirleme sahalarına demirleyen gemilerden Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca lisanslandırılmış atık alım gemisi ile açıkta deneyimli personelimiz eşliğinde 7/24 atık alım hizmeti verilmektedir.

• Avrupa standartlarında projelendirilmiş ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca lisanslandırılmış atık kabul tesisimize MARPOL 73/78 Sözleşmesi Ek I, Ek IV ve Ek V kapsamında atık kabulü yapılmaktadır.

• MARPOL 73/78 Sözleşmesi Ek I kapsamında yer alan sintine suyu, slaç, slop, atık yağ ve Ek IV kapsamında yer alan pissu, atıkları için 2 adet 25m3 kapasiteli sıvı atık alım aracımız ve MARPOL 73/78 Sözleşmesi Ek V kapsamında 1 adet 15 m3 kapasiteli katı atık (çöp) alım aracımız ile gemilere kesintisiz hizmet verilmektedir.

• Toplam 131 m3 sıvı atık ve 6 m3 katı atık depolama kapasiteli atık alım gemimiz ile açıkta bulunan gemilere MARPOL 73/78 Sözleşmesi Ek I Ek IV ve Ek V kapsamında atık alım hizmeti verilmektedir.

• MARPOL 73/78 Sözleşmesi kapsamında, toplam 745 m3 sıvı atık depolanma kapasitesi ve 25 m3 katı atık depolanma kapasitesiyle, gemilerden alınan atıkların geçici depolanmasını yapılmaktadır.

• MARPOL 73/78 Sözleşmesi Ek I kapsamında alınan atıklar ısıl işleme ve seperasyona tabi tutularak, yağ / su ayırımı yapılmakta ve içerisindeki su oranı minimize edilmektedir.

• Tesiste oluşan atık sular, 50 m3/gün kapasiteli kimyasal atık su arıtma ünitemizde arıtılarak SKKY kapsamında SASKİ kanalına deşarj edilmektedir.

• Atık kabul tesisimize alınan, ısıl işlem ve seperasyon sonucu susuzlaştırılan atık yağlar Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında akredite laboratuvarlarda kategori testine tabi tutulur ve 1.kategori çıkan atık yağlar ülkemiz ekonomisine katkı sağlamak hem de hammadde ve enerji tasarrufunu sağlamak amacı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanslandırılmış geri kazanım tesislerine gönderilir.

• Diğer atıklar, ek yakıt olarak kullanılmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanslandırılmış taşıyıcı firmalar vasıtası ile bertaraf tesislerine sevk edilir.

• Limanımıza gelen gemilerin atıklarının alınarak, deniz kirliliğinin önüne geçilmesi, çevreye ve insan sağlığına verilecek zararın en aza indirilmesi ve de ülke ekonomisi katkı sağlamak için geri kazanımı kolaylaştırıcı ve aynı zamanda teşvik edici nitelikte hizmetler verilmektedir.

• Tüm atıklar kategorileri gözetilerek yönetmelikler kapsamında insan ve çevre sağlığına zarar vermeyecek şekilde ayrı ayrı geçici olarak depolanmakla birlikte geri kazanım ve dönüşümüne önem verilmektedir. Geri kazanımı ve dönüşümü mümkün olmayan atıkları ise çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde veya farklı bir enerji kaynağı olacak şekilde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca lisanslandırılmış bertaraf tesislerine gönderilmektedir.

• Atıkların oluşmasından bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetmeliklerin, genel esas ve kurallarına uyularak atıkların bertarafı ve geri kazanımı sağlanmaktadır.

• Atık üretiminin kaçınılmaz olduğu durumlarda geri dönüşüm, tekrar kullanım ve ikincil hammadde elde etmek amaçlı diğer işlemleri ile atığın geri kazanılmasını, enerji olarak kullanılmasını, çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden bertarafını gerçekleştirmek için çalışmalar ve planlamalar yapılmaktadır. Atıkların ayrıştırılması, toplanması, geri kazanılması ve bertarafı sırasında insan, bitki, hayvanlar, su, hava ve toprak, için risk yaratmayacak, gürültü, titreşim ve koku yoluyla rahatsızlığa neden olmayacak, doğal ekosistemin etkilenmesini önleyecek, böylece çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek yöntem ve işlemlerin kullanılması sağlamakta, planlanmakta ve bu yönde çalışmalar yapılmaktadır.