Hizmetler

Atık Hizmetleri

• 26.12.2004 tarih ve 25682 sayılı gemilerden atık alınması ve atıkların kontrolü yönetmeliği ve 05.06.2009 tarih ve 27249 sayılı gemilerden atık alınması ve atıkların kontrolü yönetmeliği çerçevesinde uygulanacak ücretler ve esasları hakkında tebliği kapsamında, limana yanaşan ve açıkta bulunan gemilere lisanslı atık alım gemisi ve kara araçları ile 7/24 deneyimli personel ile atık alım hizmeti verilmesi.
• Avrupa standartlarında projelendirilmiş atık kabul tesisleri
• Tesise gemilerden atık alınması ve atıkların kontrolü yönetmeliği kapsamında hizmet verilmesi.
• Sintine suyu, slaç, atık yağ, pissu, slop ve çöp atıkları için 4 adet 25m3 kapasiteli sıvı atık alım aracı.
1 adet 15 m3 kapasiteli katı atık (çöp) alım aracı.
• Toplam 131 m3 sıvı atık, 6 m3 katı atık depolama kapasiteli atık alım gemisi ile atık alım hizmeti verilmesi. (6 mı?)
• Marpol 73/78 kapsamında, toplam 747 m3 sıvı atık depolama kapasitesi , 25 m3 katı atık depolama kapasitesiyle, gemilerden alınan atıkları geçici depolama hizmeti.
• Atıkların, seperasyon işlemine tabi tutularak, içerisindeki su miktarı minimize edilmesi.
• Atık kabul tesisinden çıkan 1.kategori atık yağlar ülke ekonomisine katkı sağlamak amacı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanslandırılmış geri kazanım tesislerine gönderimi.
• Diğer atıkların, ek yakıt olarak kullanılmak üzere bertaraf tesislerine yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanslandırılmış taşıyıcı firmalar vasıtası ile yönetmelikler kapsamında sevk edilmesi.
• Tüm atıklar çevre ve insan sağlığı gözetilerek yönetmelikler kapsamında depolanmakta, geri kazanım ve bertarafının sağlanması.
• Tesiste oluşan atık sular, 5m3/saat kapasiteli kimyasal arıtma ünitemizde arıtılarak yönetmelikler kapsamında alıcı ortama deşarj edilmesi.